I.

Úvodní prohlášení

Nemovitosti s radostí s.r.o. IČO: 067 08 188, DIČ: CZ 067 08 188 se sídlem Bolzanova 417, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40846  Zastoupena: jednatelem Jaroslavem Krausem, r.č. 880609/3494, trvale bytem Bolzanova 417, 506 01 Jičín, (dále jen „Správce“) tímto informuje své klienty (dále jen „klient“), jimž poskytuje služby spočívající v realitní činnosti a s tím související zprostředkování zájemců o koupi a prodej nemovitých věcí, zajištění rezervace nemovitých věcí za účelem převodu vlastnických práv, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou. 

Kontaktní údaje Správce: 

Korespondenční adresa: Bolzanova 417, 506 01 Jičín

Telefon: číslo, které klient používá pro komunikací se Správcem, t.č.: 602 246 684

E-mail: e-mailové adresy, které klient používá pro komunikaci se Správcem, e-mail: makler@jaroslavkraus.cz

II.

Účely zpracování osobních údajů

a) Realitní činnost

• zprostředkovatelská činnost spočívající ve vyvíjení činnosti ve prospěch klienta směřující k uzavření smluv, jejímž předmětem bude převod vlastnických práv nemovitých věcí,

• zajištění rezervace nemovitých věcí za účelem převodu vlastnických práv,

• příprava dokumentace za účelem přípravy příslušných smluv a předání této dokumentace advokátovi, příprava dokumentace za účelem vyhodnocení energetické náročnosti budovy (průkaz energetické náročnosti budovy) a další souvisejí úkony související s realitní činností správce,

a to vše na základě smluvního vztahu mezi klientem a Správcem (dále jen „Smlouva“). 

b) Plnění zákonných povinností Správce 

• identifikace a kontrola klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů v případech, kdy zvláštní právní předpisy tuto povinnost Správci ukládají.

c) Oprávněný zájem Správce 

• zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce 

• případné vymáhání nároků z příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy. 

III.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pro účely uvedené pod písm. a) čl. II. výše:

a) Klient – právnická osoba: 

• osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, IČO a DIČ a sídlo právnické osoby,

• údaje z katastrálního úřadu vztahující se k převáděné nemovité věci.

b) Klient – fyzická osoba: 

• jméno, příjmení, titul,

• adresa a další kontaktní údaje, telefon, e-mail apod.,

• datum narození a rodné číslo,

• trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, čísla průkazů totožnosti,

• údaje z katastrálního úřadu vztahující se k převáděné nemovité věci,

• IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob. 

Pro účely uvedené pod písm. b) čl. II. výše: 

a) Klient – právnická osoba: 

• údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu klienta. 

b) Klient – fyzická osoba: 

• jméno, příjmení, 

• rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, 

• místo narození, 

• pohlaví, 

• trvalý nebo jiný pobyt, 

• státní občanství, 

• obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby v případě podnikající fyzické osoby. 

Pro účely uvedené pod písm. c) čl. II. výše: 

a) Klient – právnická osoba: 

• osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, v případě, že pro realitní činnost to bylo nezbytné a v rozsahu potřebném. 

b) Klient – fyzická osoba: 

• jméno, příjmení, titul 

• kontaktní údaje, e-mail, telefon, adresa bydliště

• datum narození, 

• IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.

IV.

Doba zpracovávání osobních údajů

Pro účely uvedené pod písm. a) čl. II. výše: 

Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání Smlouvy, a dále po dobu 6 (šesti) měsíců po skončení Smlouvy.

Pro účely uvedené pod písm. b) čl. II. výše:

Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání příslušné smlouvy, a dále po dobu 10 let od zániku závazku z této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely uvedené pod písm. c) čl. II. výše:

Správce zpracovává osobní údaje klienta v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání Smlouvy, a dále po dobu 5 (pěti) let po zániku Smlouvy, nepodá-li klient námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel. 

Správce zpracovává osobní údaje klienta za účelem vymáhání nároků týkajících se příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy po dobu 10 (deseti) let po zániku závazku z příslušné Smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku. 

V.

Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech klienta

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje osobně manuálně nebo automatizovaně. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.  Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími činnost Správce. 

Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to: 

– elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci; 

– telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci; 

– písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci. 

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů:

Klient má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje klientů zpracovává, je povinen poskytnout klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. 

Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: 

– Klient popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

– zpracování osobních údajů je protiprávní, klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 

– Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

– klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody klienta. 

Na žádost klienta Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů: 

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

– klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

– klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo klient vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

– osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; 

– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje; 

– osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti. 

Právo na přenositelnost osobních údajů: 

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek: 

– osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu klienta; 

– jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného klientem; nebo 

– zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. 

Správce poskytne klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné. 

Právo vznést námitku:

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) má klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů. 

Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u Správce:

Správce umožňuje klientům podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a klientem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže klient podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by klient ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti klienta informuje Správce klienta do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

Právo podat stížnost:

Úřadu pro ochranu osobních údajů: 

– elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz; 

– prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n; 

– telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo 

– písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

VI.

Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce. 

Takovými příjemci jsou zejména: 

a) právní zástupci (advokáti) Správce, 

b) spolupracující podnikatelé vyvíjející činnost v oblasti realitních služeb a finančního poradenství,

c) poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb),

d) marketingové agentury (při přípravě a koordinaci obchodních a reklamních aktivit Správce za účelem nabízení služeb Správce),

e) odborní poradci ve stavebnictví.